Walne Zebranie 2012
Wpisał: Roman Woch   
24.02.2012.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Puław działając na podstawie par. 24 pkt d oraz par. 19 ust. 2 Statutu Towarzystwa zaprasza na Walne Zebranie członków w celu przyjęcia dorocznego sprawozdania Zarządu, wyboru Prezesa, uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz podjęcia innych uchwał.

Zebranie odbędzie się dnia 1 marca 2012 r. w siedzibie Towarzystwa - Willi "Samotnia", ul. Zielona 36 w Puławach. I termin - godz. 16.30, II termin - godz. 17.00

Proponowany porządek obrad w rozwinięciu wiadomości.


1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Dyskusja
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi
10. Wybór Prezesa Towarzystwa
11. Podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu Towarzystwa na 2012 r.
12. Przyjęcie uchwał i wniosków
13. Sprawy różne
14. Zamknięcie obrad

Przypominamy jednocześnie o konieczności wpłacania składek członkowskich, których wysokość na ostatnim Zebraniu została ustalona na 25 zł rocznie - emeryci, 50 zł rocznie - pozostali. Przed Zebraniem będzie możliwość uregulowania składek.
Zmieniony ( 24.02.2012. )